Please enable JS

Garanties i reclamacions

Lancardona.com

Garanties i reclamacions

La garantia de 2 anys és aplicable per als casos en què el defecte apareix durant els 6 primers mesos des de la compra de l'equip, si el defecte apareix amb posterioritat, s'aplicarà la garantia establerta pel fabricant específic. (de 6 a 36 mesos).
"Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; el venedor respon davant del consumidor de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys del subministrament del be, presumint-se que ja existia quan el bé fou subministrat si aquesta falta de conformitat es manifesta dins dels 6 mesos posteriors al subministre o lliurament ".